DÒNG CHÚA QUAN PHÒNG PORTIEUX

 

  

 

 

  

 * BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN THỨ 18

NHIỆM KỲ: 2022 - 2028

Nữ tu Marie-Raymonde NGUYỄN THỊ THÀNH TIN

 

 

 

 

 

 

  

 * BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN THỨ 17

NHIỆM KỲ: 2016 - 2022

Nữ tu Marie-Ange MANGEOT

 

 

 

 

 

 

  

 * BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN THỨ 16

NHIỆM KỲ I  : 2004 - 2010

NHIỆM KỲ II: 2010 - 2016

Nữ tu Joseph-Marie LÊ THỊ VIỆN

 

 

 

 

 

  

 * BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN THỨ 15

NHIỆM KỲ : 1998 - 2004

Nữ tu Jacqueline HEINRICH

 

 

 

 

 

 

  

 * BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN THỨ 14

NHIỆM KỲ : 1986 - 1997

Nữ tu Marie-Claude Faure

 

 

  

 

 

 

 

 *BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN THỨ 13

NHIỆM KỲ : 1974 - 1986

Nữ tu Micheline TURON

 

 

 

  

 

 

 

 * BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN THỨ 12

NHIỆM KỲ : 1962 - 1974

Nữ tu Marcelle HINTERLANG

 

 

 

 

 

 

  

 * BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN THỨ 11

NHIỆM KỲ : 1948 - 1962

Nữ tu Honorine LULLIER

 

 

 

 

 

 

  

 * BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN THỨ 10

NHIỆM KỲ : 1934 - 1948

Nữ tu Marguerite-Marie RAYEN

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 * BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN THỨ 9

NHIỆM KỲ : 1928 - 1934

Nữ tu Thomas BÉJOT

 

 

 

 

 

 

 

 * BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN THỨ 8

NHIỆM KỲ : 1908 - 1928

Nữ tu Etienne Walter

 

 

 

 

 

 

  

 * BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN THỨ 7

NHIỆM KỲ : 1889 - 1908

Nữ tu Julienne HUIN

 

 

 

 

 

 

  

 * BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN THỨ 6

NHIỆM KỲ : 1871 - 1889

Nữ tu Saint Louis FIEVET

 

 

  

 

 

 

 

 * BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN THỨ 5

NHIỆM KỲ : 1828 - 1871

Nữ tu Thérèse MOUREY

 

 

 

 

 

 

  

 * BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN THỨ 4

NHIỆM KỲ : 1812 - 1828

Nữ tu Cécile COLLARD 

 

 

 

 

 

 

  

 * BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN THỨ 3

NHIỆM KỲ : 1798 - 1812

Nữ tu Anne-Marie Francois

 

 

 

 

 

 

 

 * BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN THỨ 2

NHIỆM KỲ : 1779 - 1798

Nữ tu Rose METHAINS

 

 

 

 

 

 

  

 * BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN THỨ 1

NHIỆM KỲ : 1765 - 1779

Nữ tu Marie MOREL