Đối với nữ tu Chúa Quan Phòng, quyển Hướng Dẫn là Di Chúc thiêng liêng của Cha Gioan Martinô MOYE. Chúng ta có được di sản thiêng liêng này là do công lao của các nữ tu đầu tiên đã thu thập và gìn giữ cẫn thận những tác phẩm của Đấng Sáng Lập và truyền lại cho chúng ta. 

Quyển Hướng Dẫn được xuất bản năm 1858, và tái bản năm 1874. Mẹ Thérèse Mourey, Bề Trên Tổng Quyền thứ tư (1828-1871) ước muốn, ngoài Tiểu sử của Cha và quyển Hiến Pháp, còn có thêm một tập viết lại những điều cần thiết cho các nữ tu. Đã có một truyền thống truyền khẩu lâu dài trước khi hình thành bộ sưu tập và xuất bản những bản văn hàm chứa những trực giác của Cha MOYE về các nữ tu Chúa Quan Phòng.