3. NHIỆM KỲ 2023-2029

- Bề trên Giám tỉnh:

Nữ tu Marie-Josephine Trần Thị Thu Lan

. Sinh: 25/10/1964

. Khấn tạm: 04/05/1989

. Khấn trọn: 21/11/1996

- Ban cố vấn:

1. Nữ tu Marie-Elise Vũ Thị Kim Luông

2. Nữ tu Anna Tống Thị Kim Phượng

3. Nữ tu Têrêsa Hồ Thùy Như

4. Nữ tu Marie-Thérèse Nguyễn Thị Khánh Linh

 

 

2. NHIỆM KỲ 2017-2023

- Bề trên Giám tỉnh:

Nữ tu Marie-Chantal Bùi Thị Kim Loan

. Sinh: 03/02/1957

. Khấn tạm: 08/12/1983

. Khấn trọn: 31/12/1992

- Ban cố vấn:

1. Nữ tu Saint Gabriel Nguyễn Thị Kim Tuyến

2. Nữ tu Marie-Thérèse Nguyễn Thị Thùy Lan

3. Nữ tu Anna Trương Thị Nữ (kiêm Thư ký)

4. Nữ tu Marie-Catherine Trần Thị Bích Phượng (kiêm quản lý)

 

 

1. NHIỆM KỲ 2011-2017

- Bề trên Giám tỉnh:

Nữ tu Marie-Philippe Đinh Thị Nhung

. Sinh: 15/04/1946

. Khấn tạm: 08/09/1967

. Khấn trọn: 22/06/1974

- Ban cố vấn:

1. Nữ tu Elisabeth-Marie Nguyễn Thị Chiến

2. Nữ tu Myriam Lưu Thị Hoa.

3. Nữ tu Marie-Josephine Trần Thị Thu Lan

 

TÁI CẦU TRÚC TỈNH DÒNG - NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 2011

 

TỈNH DÒNG VIỆT NAM

 

LÃNH VỰC TRUYỀN GIÁO