3. NHIỆM KỲ 2023-2029

- Bề trên Giám tỉnh:

Nữ tu Anne-Thérèse Võ Thị Lan

. Sinh: 10/04/1952

. Khấn tạm: 19/05/1975

. Khấn trọn: 07/10/1988

- Ban cố vấn:

1. Nữ tu Anna Trương Kim Khánh

2. Nữ tu Têrêsa Phạm Thị Thúy Hà

3. Nữ tu Têrêsa Nguyễn Thị Thanh Tuyền

4. Nữ tu Maria-Madalena Đinh Thị Minh Đức

 

2. NHIỆM KỲ 2017-2023

- Bề trên Giám tỉnh:

Nữ tu Anna Hồ Thị Hạnh

. Sinh: 24/10/1965

. Khấn tạm: 14/01/1997

. Khấn trọn: 08/09/2003

- Ban cố vấn:

1. Nữ tu Marie-Daniel Trần Thị Cúc

2. Nữ tu Marie-Ernestine Nguyễn Thị Vượng (kiêm thư ký)

3. Nữ tu Anna Trương Thị Kim Khánh (kiêm quản lý)

4. Nữ tu Maria Ngô Trang Châu

 

1. NHIỆM KỲ 2011-2017

- Bề trên Giám tỉnh:

Nữ tu Marie-Auguste Nguyễn Tuyết Trang

. Sinh: 12/09/1958

. Khấn tạm: 24/03/1983

. Khấn trọn: 31/12/1992

- Ban cố vấn:

1. Nữ tu Marie-Daniel Trần Thị Cúc

2. Nữ tu Clara Nguyễn Thị Đơn (kiêm quản lý)

3. Nữ tu Marie-Valéria Phạm Thị Huyện

4. Nữ tu Marie-Théophile Hà Thị Tuyết Hương (kiêm thư ký)

 

TÁI CẦU TRÚC TỈNH DÒNG - NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 2011

 

TỈNH DÒNG VIỆT NAM