Ngày 30 tháng 08 năm 2023, Td. Chúa Quan Phòng Âu Châu đã tổ chức mừng thọ 100 tuổi của sơ Flore MICHEL. Sơ đang ở nhà Hưu dưỡng thánh Gioan ở Portieux sau một thời gian dài phục vụ Hội dòng. Chúng ta cùng tạ ơn Chúa với sơ trong lễ mừng Thọ này.

Flore MICHEL sinh ngày 30 tháng 09 năm 1923 ở VILLERS-la-MONTAGNE vùng LORRAINE. Sơ khấn lần đầu ngày 19 tháng 03 năm 1942 và khấn vĩnh viễn ngày 20 tháng 09 năm 1947.

Từ năm 1942 đến 1947, Sơ đã phục vụ tại các cộng đoàn Epinal và Cornimont. Ngày 30 tháng 07 năm 1947 sơ lãnh trách nhiệm thư ký Tỉnh dòng, phận vụ này kéo dài 20 năm. Năm 1968 sơ phục vụ Hội dòng trong vai trò Tổng quản lý và từ năm 1974 đến năm 1980 sứ mệnh của sơ là Quản lý tỉnh.

Từ tháng 09 năm 1981 đến năm 2011, sơ phục vụ tại các cộng đoàn Epinal, Manuel ở Lille, Nhà hưu dưỡng và cộng đoàn Tập viện ở Dijon.

Và ngày 04 tháng 01 năm 2011, sơ hưu tại nhà hưu dưỡng Thánh Gioan ở Portieux.

Sơ Maggy MICHEL (em) và Sơ Flore MICHEL 

BAN TRUYỀN THÔNG