3. NHIỆM KỲ 2023-2029

- Bề trên Giám tỉnh:

Nữ tu Marie-Hervé Nguyễn Thị Mỹ Hòa

. Sinh: 20/07/1963

. Khấn tạm: 05/11/1986

. Khấn trọn: 01/12/1994

- Ban cố vấn:

1. Nữ tu Marie-Henriette Nguyễn Thị Thanh Hương

2. Nữ tu Marie-Prudence Nguyễn Thị Mai Duyên

3. Nữ tu Marie-Théophane Hoàng Kim Oanh

4. Nữ tu Maria Trương Thị Hồng Tuyết

 

2. NHIỆM KỲ 2017-2023

- Bề trên Giám tỉnh:

Nữ tu Bernadette-Marie Nguyễn Thị Sáo

. Sinh: 17/01/1956

. Khấn tạm: 08/09/1978

. Khấn trọn: 07/10/1988

- Ban cố vấn:

1. Nữ tu Maria Nguyễn Thị Kính (kiêm quản lý)

2. Nữ tu Marie-Vincent Nguyễn Thị Thơ (kiêm thư ký)

3. Nữ tu Marie-Eugénie Nguyễn Ngọc Nga

4. Nữ tu Marie-Emeline Nguyễn Thị Kim Oanh

 

1. NHIỆM KỲ 2011-2017

- Bề trên Giám tỉnh:

Nữ tu Lucia Lê Thị Hạnh

. Sinh: 20/07/1949

. Khấn tạm: 22/04/1973

. Khấn trọn: 26/07/1982

- Ban cố vấn:          

1. Nữ tu Marie-Vianney Lê Thị Tri

2. Nữ tu Marie-Benoit Lê Kim Sa

3. Nữ tu Marie-Irène Nguyễn Thị Phiên

4. Nữ tu Marie-Thérèse Trần Gia Thủy Tú (kiêm thư ký)

 

TÁI CẦU TRÚC TỈNH DÒNG - NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 2011

 

TỈNH DÒNG VIỆT NAM

 

LÃNH VỰC TRUYỀN GIÁO