"Làm tất cả vì Vinh Quang Thiên Chúa' đó là kim chỉ nam cho mọi hành động của quý chị em nữ tu Dòng Chúa Quan Phòng Portieux. DO vậy mà các chị đã luôn sống với phương châm ấy, các chị cũng hướng dẫn và giúp những người cộng sự với mình trong công việc cũng sống theo tinh thần ấy. Trong tất cả môi trường các chị phục vụ, đặc biệt là nơi môi trường giáo dục, các chị cùng với đội ngũ giáo viên trong trường hiệp dâng Thánh Lễ để dâng Chúa một năm học mới, cũng như cám ơn Chúa một năm học kết thúc. Các chị cùng dâng tất cả học trò, đội ngũ giáo viên, nhân viên và tất cả các hoạt động lên cho Chúa, xin Ngài chúc lành, gìn giữ và hướng dẫn theo Thánh Ý Ngài.

Mỗi năm học đến và qua đọng lại nhiều niềm vui và cảm xúc trong lòng mỗi người. Xin Chúa ban ơn và gìn giữ từng người chúng con, tất cả những ai Chúa trao cho chúng con, tất cả những ai cộng tác với chúng con, xin cho họ được hồn ác xác mạnh và mọi điều tốt lành.

 

Dưới đây là hình ảnh Thánh Lễ Tạ Ơn Chúa trong dịp cuối năm học của TMG Sao Mai Cần Thơ

Ban Truyền Thông TD Cần Thơ

Comments powered by CComment