Bước theo Chúa Giêsu, chúng ta hãy phó thác tương lai cho sự Quan Phòng của Thiên Chúa  ... 

NHÂN ĐỨC CĂN BẢN 

Ngay từ năm 1766, trong  “Dự Án” đã thấy xuất hiện lời xác quyết đầu tiên, và luôn được lập lại, về “bốn nhân đức căn bản”.

Gioan Martinô MOYE đặt linh đạo của người trên bốn nhân đức căn bản này, được xem như là hành động của Chúa. Sự mạnh mẽ, sức mạnh siêu nhiên của Chúa Thánh Thần, kết hợp với tinh thần của chúng ta, đem lại sức sống trong con tim của mỗi người và trong thế giới. 

“Phó thác cho Chúa Quan Phòng, đơn sơ, nghèo khó, thương yêu” là bốn phân lực của ân sủng ban đầu và của đặc sủng của chúng ta. Đối với chúng ta, đó là bốn hình thức của sự tự do của Chúa Thánh Thần. 

“ Những nhân dức chính mà các con phải thực hành là : phó thác cho Chúa Quan Phòng, đơn sơ, nghèo khó, thương yêu. Đó là những nhân đức nền tảng của Dòng các con.”

Gioan Martinô MOYE – Hướng dẫn tr. 72

“Tinh thần thực sự của nếp sống chúng ta, chính là tinh thần đơn sơ, nghèo khó, thương yêu và phó mặc hoàn toàn cho Chúa Quan Phòng. Đó là bốn nhân đức của nếp sống các con. Đó là bốn cột trụ chống đỡ tòa nhà Dòng các con. Bao lâu các con còn thực hành các nhân đức ấy, các con sẽ tồn tại ; và hễ các con bỏ mặc các nhân đức ấy thì các con sẽ rơi đổ.”

 Gioan Martinô MOYE – Hướng dẫn tr. 376-377

  • Phó thác cho Chúa Quan Phòng

“Hãy tin cậy phó mặc mình cho Chúa Quan Phòng, mà tin cậy trọn vẹn và không giới hạn, thì hãy tin chắc rằng các con sẽ không phải thiếu Ngài ; Ngài sẽ cung cấp dư dật cho những nhu cầu của các con, và các con sẽ còn có nhiều hơn là cần thiết.”  Hướng Dẫn tr. 74

  • Đơn sơ

“Các con hãy nên đơn sơ ; hãy đi thẳng tới Thiên Chúa mà không lo thiên hạ sẽ nghĩ hay nói gì về mình.”  Hướng Dẫn tr. 377 

  • Nghèo khó

“Các con sẽ chỉ có vừa đủ để sống nghèo khó, và sẽ không để lòng quyến luyến gì hết.” Hướng Dẫn tr. 83 

  • Thương yêu

“Các con sẽ thi hành những công việc thương xót đối với tất cả mọi người.” Hướng Dẫn tr. 91 

Dự Án :  Đối với Cha Gioan Martinô MOYE, “Gởi các thiếu nữ đến bất kỳ nơi nào xin  họ đến, mà không có vốn liếng nào khác ngoài Chúa Quan Phòng ...”    Hướng Dẫn tr. 64

 

 

 

Write comment (0 Comments)