Ngày thứ bảy 13 tháng 3 – 2021, khi kỷ niệm tám năm làm giáo hoàng của mình, Đức Phanxicô vẫn còn giữ ý định tông du, vẫn muốn tiếp tục làm việc ở vị trí đứng đầu Giáo hội.

la-croix.com, Loup Besmond de Senneville, Rôma, 2021-03-13