4 sơ TD TÂY NGUYÊN được phép đi hành hương nhà Mẹ Portieux đã đến Paris
Sr. M. Stephane Vũ Thị In
Sr M. Dominique Lưu Thị Mến
Sr. Simone Đinh Thị Quy
Sr. M. Thérèse Nguyễn Thị Thùy Lan
Tạ ơn Chúa với quý Soeurs

BAN TRUYỀN THÔNG