Sr Giáo Tập và các em tập sinh

Các em cùng nhau học tập

Các em cùng nhau đọc kinh, cầu nguyện

Ban Truyền Thông SPP