Xin giới thiệu một số hình ảnh của các em dự tu Tỉnh Dòng Cần Thơ

Comments powered by CComment