Mùa Chay cùng Chúa hy sinh

Mùa Chay cùng Chúa hãm mình canh tân.

Mùa Chay cùng Chúa dấn thân

Mùa Chay cùng Chúa hiến dâng cuộc đời.

 

Mùa Chay cùng Chúa tuyệt vời

Mùa Chay cùng Chúa nghe lời ăn năn.

Mùa Chay cùng Chúa thông phần

Mùa Chay cùng Chúa hiến thân cho người.

 

Mùa Chay cùng Chúa vui tươi

Mùa Chay cùng Chúa nụ cười trao ban.

Mùa Chay cùng Chúa toản lan

Mùa Chay cùng Chúa bình an cõi lòng.

 

Mùa Chay cùng Chúa chờ mong

Mùa Chay cùng Chúa đợi trông ơn lành.

Mùa Chay cùng Chúa tập tành

Mùa Chay cùng Chúa thực hành yêu thương.

 

M.Goretti Thiên Huyền

Đệ Tử-TD.Cù Lao Giêng

Comments powered by CComment