Sách Hướng Dẫn

Tác giả : Hội Dòng SPP Thể loại : Tài Liệu HD

LỜI TỰA

(Lần xuất bản đầu tiên)

 

Quyển sách Hướng Dẫn các Nữ tu Chúa Quan Phòng Portieux là một bản tóm lược gồm tất cả các thư từ của Đấng lập Dòng, Gioan Martino Moye, các lời giáo huấn cho các Nữ tu, lịch trình các dự tính lập Dòng và một số việc thực hành đạo đức của thời bấy giờ. 

Một số các huấn thị và lời khuyên dạy phải đặt lại trong hoàn cảnh lịch sử của thế kỷ XVIII và không còn thực dụng đối với thế hệ hôm nay.

Nhưng cái cốt yếu của của cái sứ mệnh thiêng liêng mà Gioan Martino Moye để lại cho con cái của Ngài và Giáo Hội vẫn có tính cách hiện thời và linh động.

Đức Nghèo khó, Đơn sơ, Bác Ái, Tin cậy nơi Chúa Quan Phòng  là những nhân đức Phúc Âm có thế và phải được sống trong mọi thế hệ và khắp nơi.

Và cũng vì thế, mà các Nữ tu Chúa Quan Phòng  rải rác trên các lục địa khác nhau , đã phiên dịch những dòng chữ này ra nhiều thứ tiếng, để mỗi người, dù thuộc bất cứ văn hóa nào, cũng có thể múc lấy nguồn nước  phát khởi của Hội Dòng và sống với một sinh lực dồi dào ơn gọi Nữ tu Chúa Quan Phòng của mình. 

(Cám ơn quý chị em đã giúp hoàn thành việc đánh máy lại quyển sách quý giá này)