Lời Cha Á Thánh JMM

Tác giả : Hội Dòng SPP Thể loại : Tài Liệu HD

Đây là quyển sách Lời Cha Á Thánh - Đấng Sáng Lập Dòng Chúa Quan Phòng, có kèm theo ngày bổn mạng và Lễ giỗ của chị em trong Hội Dòng tại Việt Nam, Campuchia, và các Cộng Đoàn trực thuộc Ban Tổng Quản. 

Trang bìa để in sách:  https://drive.google.com/file/d/1UnRywVsxKc6flsX2jZG7bM40Ur4MwMyC/view?usp=sharing