Là người nữ tu Chúa Quan Phòng với khẩu hiệu “sẵn sàng ra đi, sẵn sàng ở lại” , do đó Sr Rosa Thắm và Sr Marie- Esther Thủy đã đáp lại lời mời gọi của Soeur Giám Tỉnh,  hôm nay ngày 27/02/2020 hai Soeurs đến phục vụ tại cộng Đoàn An Khương – Giáo Phận Phú Cường. Nơi đây chị em phục vụ cho anh chị em dân tộc thiểu số. Xin Chúa chúc lành cho sứ mạng mới của các chị và cộng đoàn tại đây.

Hai chị em trong cộng đoàn An Khương và hai Soeurs mới

Hành trang ...

Quý chị em cùng đồng hành hai Soeurs đến cộng đoàn mới

 

Ban Truyền Thông TD Cần Thơ

Comments powered by CComment