Sr Jacqueline HEINRICH tham gia vào nhóm công tác xã hội thăm viếng tù nhân, sr đã làm việc nhiều năm với nhóm này. Sau đây là hình ảnh của ban điều hành, và hình ảnh của buổi họp của các thành viên tại Lộ Đức trong tháng 10 vừa qua. Thành viên gồm nhiều tôn giáo khác nhau, nhưng có chung một sứ mệnh đó là phục vụ, thăm viếng các tù nhân. 

Ban Truyền Thông SPP

Comments powered by CComment