Trao Mình Chúa cho người bệnh

Thăm viếng người già, người bệnh

Chia sẻ quà cho bệnh nhân phong

Ban Truyền Thông TD Tây Nguyên

Comments powered by CComment