Tại các cộng đoàn ngoài các công tác mục vụ Giáo Xứ, quý soeurs còn dấn thân trong công việc bác ái; đi thăm viếng các gia đình, đặc biệt là các gia đình neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn. Quý soeurs đến động viên, an ủi và chia sẻ những gì có được từ những tấm lòng hảo tâm. Quý soeurs cũng liên kết với các tổ chức xã hội để làm cầu nối giúp các em học sinh nghèo có điều kiện đến trường mong có tương lai tươi đẹp hơn. 

Phát gạo cho những gia đình khó khăn