Lịch phụng vụ Công Giáo trọn năm 2021, kèm theo trang thông tin bổn mạng của chị em trong các Tỉnh Dòng cho từng tháng. Chúng ta cùng hiệp thông cầu nguyện cho Giáo Hội và cho nhau trong Năm Phụng Vụ mới. 

Xin bấm vào đây xem ngày bổn mạng của quý chị em trong tháng

Xin bấm vào đây xem ngày bổn mạng của quý chị em trong tháng

Xin bấm vào đây xem ngày bổn mạng của quý chị em trong tháng

Xin bấm vào đây xem ngày bổn mạng của quý chị em trong tháng

Xin bấm vào đây xem ngày bổn mạng của quý chị em trong tháng

Xin bấm vào đây xem ngày bổn mạng của quý chị em trong tháng

Xin bấm vào đây xem ngày bổn mạng của quý chị em trong tháng

Xin bấm vào đây xem ngày bổn mạng của quý chị em trong tháng

Xin bấm vào đây xem ngày bổn mạng của quý chị em trong tháng

Xin bấm vào đây xem ngày bổn mạng của quý chị em trong tháng

Xin bấm vào đây xem ngày bổn mạng của quý chị em trong tháng

Xin bấm vào đây xem ngày bổn mạng của quý chị em trong tháng

 

Các trang lịch được lấy từ nguồn: https://conggiao24h.net/lich-cong-giao/lich-cong-giao-nam-2021.html

 

 

Comments powered by CComment