I. 6 NỮ TU PHÁP ĐẦU TIÊN ĐẾN CÙ LAO GIÊNG VIỆT NAM (ngày 12/01/1876)

 1. Sr Isabelle Robert
 2. Sr Romuald Borsredon
 3. Sr Eusèbe Lamotte
 4. Sr Anatolie Lambert
 5. Sr Sylvère Miss
 6. Sr Élisa Beauzée Thierion (hoặc Bauzée)

 II. CÁC BỀ TRÊN GIAI ĐOẠN ĐẦU TẠI VIỆT NAM

 

 1. Sr Isabelle Robert (trong nhóm 6 nữ tu Pháp đầu tiên đến Cù Lao Giêng 12/01/1876)
 2. Sr Romuald Bosredon (trong nhóm 6 nữ tu Pháp đầu tiên đến Cù Lao Giêng 12/01/1876)
 3. Sr Esther Gabriel (đến Cù Lao Giêng ngày 19/01/1880)
 4. Sr Cécile Rome (đến Cù Lao Giêng ngày 04/10/1883)
 5. Sr Praxède Bonvin (tự Rosalie) (đến Cù Lao Giêng ngày 27/09/1906)
 6. Sr Glossinte Prabonne (đến Cù Lao Giêng ngày 31/10/1929)
 7. Sr Bénédictine Huỳnh Thị Na (bề trên hạt, 1965 – 1974)
 8. Sr Therese – Monique Nguyễn Thị Hảo (Giám Tỉnh đầu tiên của khi Tỉnh Dòng Việt Nam chính thức thành lập 1974 – 1986)
 9. Sr Eustelle Bùi Thị Hoài (Giám Tỉnh, 1987 – 1993)
 10. Sr Anne – Lucie Võ Thị Ri (Giám tỉnh, 1993 – 2001)
 11. Sr Marie – Emmanuel Nguyễn Thị Phiến (Giám Tỉnh, 2002 – 2008)
 12. Sr Marie – Philippe Đinh Thị Nhung (Giám Tỉnh cuối cùng trước khi Tỉnh Dòng Việt Nam chia thành 3 Tỉnh Dòng, 2008 – 2011)

 

Ngày 15 tháng 11 năm 2011, tái cấu trúc Tỉnh Dòng Việt Nam thành 3 Tỉnh Dòng độc lập (xem phần giới thiệu ở phần Tỉnh Dòng)