Lịch sử tên gọi – NỮ TU CHÚA QUAN PHÒNG

Lúc ban đầu, Đấng Sáng Lập gọi các con cái mình là “CHỊ EM HÈN MỌN”, vì chị em dấn thân phục vụ cho những người nghèo hèn, trẻ em bị bỏ rơi trong thôn làng, mà không có một lợi tức nào cả.

Sau đó Cha gọi các chị em là “NỮ TU CỦA CHÚA HÀI ĐỒNG GIESU”, vì các chị dành đặc biết để dạy dỗ các trẻ em.

Tuy nhiên dân chúng thời ấy thấy các chị từ bỏ mọi sự, sống hoàn toàn phó thác để dấn thân phục vụ trong các làng quê nghèo nàn thiếu thốn. Do vậy dân chúng đã gọi các chị là “NỮ TU CHÚA QUAN PHÒNG”, và tên gọi được tồn tại cho đến ngày hôm nay.

“NỮ TU CHÚA QUAN PHÒNG” “là tên gọi thích hợp với các con hơn hết, nó dạy cho các con biết phó mặc mình cho Chúa Quan Phòng, chỉ cậy dựa vào Ngài, không tìm kiếm một chỗ nương tựa thường tình nào hết” (Cha Moye)

Tài liệu:

  • Lịch Sử Dòng Chúa Quan Phòng, quyển 1, trang 42
  • Đấng Á Thánh Jean Martino Moye, Cần Thơ, trang 58
  • Sách Hướng Dẫn, trang 372

Comments powered by CComment