Tiểu sử : Sœur Marie-Ange MANGEOT

 

-Sinh ngày : 04.04.1947 tại Olley Pháp.

-Khấn lần đầu : 11.10.1971

-Khấn trọn đời : 17.09.1978

-Tổng Cố Vấn : 1980 – 1986 ở Dijon Pháp

-Bề Trên Giám Tỉnh tỉnh dòng Châu Âu : 1998 – 2007 ở Portieux

-Tổng Cố Vấn và Tổng Quản Lý : 2010 – 2016 ở Paris

-Hiện tại là Bề trên Tổng Quyền thứ 17 của Hội Dòng Chúa Quan Phòng Portieux : 2016 - 2022

DÒNG CHÚA QUAN PHÒNG PORTIEUX