Đối với nữ tu Chúa Quan Phòng, quyển Hướng Dẫn là Di Chúc thiêng liêng của Cha Gioan Martinô MOYE. Chúng ta có được di sản thiêng liêng này là do công lao của các nữ tu đầu tiên đã thu thập và gìn giữ cẫn thận những tác phẩm của Đấng Sáng Lập và truyền lại cho chúng ta. 

Quyển Hướng Dẫn được xuất bản năm 1858, và tái bản năm 1874. Mẹ Thérèse Mourey, Bề Trên Tổng Quyền thứ tư (1828-1871) ước muốn, ngoài Tiểu sử của Cha và quyển Hiến Pháp, còn có thêm một tập viết lại những điều cần thiết cho các nữ tu. Đã có một truyền thống truyền khẩu lâu dài trước khi hình thành bộ sưu tập và xuất bản những bản văn hàm chứa những trực giác của Cha MOYE về các nữ tu Chúa Quan Phòng.   

Quyển sách này gồm có bốn phần :

  1. « Dự án về các trường ở thôn quê của các chị em Dòng Chúa Quan Phòng và các Lề luật và Huấn thị về cách cư xử của các nữ tu. Cha MOYE kê ra « những đức tính mà các thiếu nữ cần có để trở thành các chị dạy học ».
  2. Phần thứ hai : Thư Tín, gồm các bức thư mà Cha Gioan Martinô MOYE gởi cho các nữ tu, ngay từ khi rời khỏi Paris,  và sau đó khi đến Trung Quốc. Tất cả là 13 bức thư.
  3. Phần thứ ba gồm các lời Khuyên Nhủ, Khuyến Khích và Quy Định về việc quản trị bên ngoài. Bổ sung các lời Khuyên Nhủ, có kèm theo « Chỉ thị của Thánh Bộ Truyền giáo liên can tới các Trinh nữ Trung Hoa trông coi các trường học ở Tứ Xuyên.
  4. Phần thứ tư là « Lịch sử các Nữ tu đáng thương của Chúa Quan Phòng ».

Cha MOYE thuật lại, vào năm 1785, những bước đầu của công trình, bao gồm các trường học ở Trung Quốc, và nhắc lại tinh thần của Hội Dòng. Thêm một phần phụ nói về « Cách tham dự Thánh lễ và cử hành Giờ Kinh Chiều » trích từ một tập viết về những việc thực hành đạo đức được xuất bản trước khi người đi Trung Quốc, có cả những “kinh nguyện đọc khi rước lễ” do chính người soạn bằng tiếng trung hoa.

Sr Marie - Ange MAGEOT