1. Lời Chúa

Bài Đọc I: Xh 17,8-13

Khi nào ông Mô-sê giơ tay lên, thì dân Ít-ra-en thắng thế

Bài Đọc II: 2Tm 3,14-4,2

Người của Thiên Chúa nên thập toàn để làm mọi việc lành.

Bài Phúc Âm: Lc 18,1-8

Thiên Chúa minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.

Khi ấy, Đức Giêsu kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. Người nói : “Trong thành kia, có một ông quan tòa. Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì. Trong thành đó, cũng có một bà góa. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông: “Đối phương tôi hại tôi, xin ngài minh xét cho’. Một thời gian khá lâu, ông không chịu. Nhưng cuối cùng, ông ta nghĩ bụng : “Dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì, nhưng mụ góa này quấy rầy mãi, thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc” .

Rồi Chúa nói : “Anh em nghe quan tòa bất chính ấy nói đó! Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao ? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi ? Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?”.

Đó là Lời Chúa

2. Suy Niệm

Trong Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu đã hứa rõ là Ngài sẽ đáp ứng lời cầu nguyện của chúng ta, nhưng chắc chắn là theo đường lối của Chúa, chứ không phải theo ý muốn của chúng ta! Nghĩa là Thiên Chúa hoàn toàn có quyền quyết định khi nào Ngài ban, ban bằng cách nào, ban bao nhiêu, vì Ngài là Đấng ban ơn. Chúng ta chỉ còn cách là tin tưởng, phó thác vào Thiên Chúa mà thôi!

Nếu chúng ta luôn sống thuận theo ý Chúa như thế thì cuộc đời chúng ta sẽ luôn được an vui và bình an; và chúng ta sẽ thấy tất cả những điều chúng ta xin đều được Chúa chấp nhận. Còn nếu chúng ta đòi Chúa phải theo ý mình, thì lương tâm chúng ta không bao giờ được bình an, và chúng ta sẽ thấy Chúa chẳng chấp nhận lời chúng ta cầu xin bao giờ!

Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận ra rằng, những ân điển khác nhau Chúa ban cho mỗi người, là để xây dựng Hội Thánh. Vì thế, biết giúp nhau làm triển nở những ân huệ đó, hầu làm vinh danh Chúa và mưu ích cho các linh hồn. Amen.

Lm Dominico Nguyen