Thánh Vịnh Tuần II

  1. Lời Chúa

Bài Đọc I: Đnl 4,1-2.6-8

“Các ngươi hãy tuân giữ các giới răn và đem thực hành bằng việc làm”

Bài Đọc II: Gc 1,17-18.21b-22.27

“Anh em hãy thực thi lời đã nghe”

Bài Phúc Âm: Mc 7,1-8a.14-15.21-23

“Các ngươi gác bỏ một bên các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục phàm nhân”

1 Có những người Pha-ri-sêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giê-su. Họ là những người từ Giê-ru-sa-lem đến. 2 Họ thấy vài môn đệ của Người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa. 3 Thật vậy, người Pha-ri-sêu cũng như mọi người Do-thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân: họ không ăn gì, khi chưa rửa tay cẩn thận; 4 thức gì mua ngoài chợ về, cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn; họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng. 5 Vậy, người Pha-ri-sêu và kinh sư hỏi Đức Giê-su: “Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa ?” 6 Người trả lời họ: “Ngôn sứ I-sai-a thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả, khi viết rằng:

            Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng,

            còn lòng chúng thì lại xa Ta.

7          Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích,

            vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân.

8 Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm.” 14 Sau đó, Đức Giê-su lại gọi đám đông tới mà bảo: “Xin mọi người nghe tôi nói đây, và hiểu cho rõ: 15 Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế. 21 Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người, 22 ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. 23 Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế.”

  1. Suy Niệm

Luật Thiên Chúa là bảo vệ con người và giúp con người sống hạnh phúc cả đời này lẫn đời sau. Tuy nhiên, chúng ta giữ luật Chúa mà chỉ giữ theo hình thức chưa phải là đã giữ trọn luật Chúa. Giữ luật vì tinh thần luật, đó mới là cách giữ luật hoàn chỉnh.

Lời Chúa trong sách Đệ Nhị Luật hôm nay, cho chúng ta thấy người Do Thái thật hãnh diện khi được các dân tộc khác khen ngợi, vì không một dân tộc nào diễm phúc được các thần minh ở cùng như Thiên Chúa ở cùng họ khi họ kêu cầu. Tuy nhiên, người Do Thái lại bất trung và phản bội, như chúng ta đã nghe trong bài Tin Mừng Chúa Giêsu đã nặng lời quở trách tội lỗi họ là những kẻ giả hình …Họ giữ luật hoàn toàn vụ hình thức, trong khi đó lại bắt bẻ hạch sách Chúa Giêsu về các hành động của các môn để Người. Chúa đã cho những người Do Thái và cũng như chúng ta một bài học về cách thức giữ luật, đó chính là giữ luật  không phải vì hình thức mà là giữ luật vì tinh thần luật.

 

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đến thế gian để dạy chúng con sống chân thực trước mặt Chúa và mọi người, xin đừng để chúng con ngôn hành bất nhất, nhưng xin Chúa sửa dạy chúng con, uốn nắn chúng con thành môn đệ đích thực của Chúa. Amen

Lm.Dominico Nguyen

Comments powered by CComment