Thánh Vịnh Tuần I

  1. Lời Chúa

Bài Đọc I: Gs 24,1-2a.15-17.18b

“Chúng tôi sẽ tôn thờ Chúa, vì chính Người là Thiên Chúa chúng tôi”

Bài Đọc II: Ep 5,21-32

“Mầu nhiệm này thật lớn lao: trong Đức Kitô và trong Hội Thánh”

Bài Phúc Âm: Ga 6,54a. 60-69

“Chúng con sẽ đi đến với ai? Thầy mới có những lời ban sự sống”

54 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, 60 Nghe rồi, nhiều môn đệ của Người liền nói: “Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi?” 61 Nhưng Đức Giê-su tự mình biết được là các môn đệ đang xầm xì về vấn đề ấy, Người bảo các ông: “Điều đó, anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư? 62 Vậy nếu anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao? 63 Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống.

64 Nhưng trong anh em có những kẻ không tin.” Quả thật, ngay từ đầu, Đức Giê-su đã biết những kẻ nào không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người. 65 Người nói tiếp: “Vì thế, Thầy đã bảo anh em: không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho.” 66 Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo Người nữa.

67 Vậy Đức Giê-su hỏi Nhóm Mười Hai: “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?” 68 Ông Si-môn Phê-rô liền đáp: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. 69 Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa.”

  1. Suy Niệm

Lời Chúa trong Bài đọc I và trong Bài Phúc Âm hôm nay tập trung và chủ đề: Chọn phụng thờ Thiên Chúa và đi theo Chúa Kitô. Thời Cựu Ước, trong sa mạc, ông Giosuê và dân Israel đã chọn phụng thờ Thiên Chúa, vì Chúa đã tỏ lòng thương dân và cứu vớt dân ra khỏi cảnh nô lệ. Thời Tân Ước, sau bài giảng về Bánh Hằng Sống thì có nhiều môn đệ của Chúa Giêsu nói rằng: “Lời này chói tai quá! Ai nghe được!”. Bấy giờ có nhiều môn đệ rút lui, không còn theo Chúa Giêsu nữa. Đức Giêsu đặt câu hỏi cho các tông đồ: “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?” Thánh Phêrô thay cho anh em nói lên niềm xác tín của mình nơi Đức Giêsu: “Bỏ Thầy chúng con biết theo ai? Thầy mới có lời ban sự sống đời đời”.

 Sự chọn lựa căn bản này là một điều quan trọng trong cuộc sống của mỗi người chúng ta. Nếu chúng ta có một chọn lựa đúng, thì cho dù cuộc sống có vất vả, nhưng tâm hồn chúng ta sẽ có bình an và hạnh phúc. Ngược lại, chúng ta sẽ phải ân hận suốt đời, nếu quyết định đi theo một chọn lựa sai lầm.

Chúa Giêsu cũng đang hỏi mỗi người chúng ta như xưa Ngài hỏi các tông đồ: “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?” Câu trả lời của chúng ta như thế nào? Hãy trả lời cho Chúa bằng cuộc sống và bằng chính thái độ sống của mình.

Lạy Chúa Giêsu, trong ngày lãnh nhận bí tích Thanh Tẩy, chúng con đã thề hứa trọn đời theo Chúa. Xin giúp chúng con luôn biết theo Chúa trong mọi nghịch cảnh của đời sống Kitô hữu, bằng cách là luôn gắn bó với Chúa, tin tưởng và phó thác tuyệt đối nơi Ngài, để chúng con có thể kiên vững hăng say bước theo Chúa. Amen

Lm.Dominico Nguyen

Comments powered by CComment