Thánh Vịnh Tuần III

  1. Lời Chúa

Bài Đọc I: Is 35,4-7a

“Tai người điếc sẽ mở ra và người câm sẽ nói được”

Bài Đọc II: Gc 2,1-5

“Không phải Thiên Chúa đã chọn người nghèo để hưởng nước Người đó sao?”

Bài Phúc Âm: Mc 7,31-37

“Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được”

31 Đức Giê-su lại bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xi-đôn, đến biển hồ Ga-li-lê vào miền Thập Tỉnh. 32 Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giê-su, và xin Người đặt tay trên anh. 33 Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. 34 Rồi Người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói: “Ép-pha-tha”, nghĩa là: hãy mở ra! 35 Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng. 36 Đức Giê-su truyền bảo họ không được kể chuyện đó với ai cả. Nhưng Người càng truyền bảo họ, họ lại càng đồn ra. 37 Họ hết sức kinh ngạc, và nói: “Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được.” 

  1. Suy Niệm

Bài Tin Mừng hôm nay, chỉ có Thánh Marcô thuật lại việc Chúa Giêsu chữa lành một người bị câm điếc tại miền Thập Tỉnh, là nơi hầu hết cư dân là người ngoại. Người đã chữa bệnh câm điếc này bằng những cử chỉ cụ thể như: đặt ngón tay vào tai, bôi nước miếng vào lưỡi và nói “Ephata! Hãy mở ra”, và anh được chữa lành.

Căn bệnh điếc làm cho người ta không thể nghe. Ngọng làm cho người ta nói không chính xác. Điếc và ngọng làm cho con người khiếm khuyết và hạn chế khả năng giao tiếp.

Nhưng đáng sợ hơn là bệnh điếc và ngọng về mặt tâm linh. Người ta cố tình điếc trước Lời Thiên Chúa. Người ta ngọng khi nói về Thiên Chúa. Vì vậy, họ không nghe, không đón nhận được sứ điệp của Chúa và họ nói không đúng về Ngài.

Vậy chúng ta có bị ngọng và điếc về mặt tâm linh không? 

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã tách người bệnh khỏi đám đông rồi chữa lành. Xin cho chúng con thích sống âm thầm ẩn dật với Chúa, để chúng con có thể lắng nghe Lời Chúa và tâm sự với Chúa. Amen

Lm.Dominico Nguyen

 

Write comment (0 Comments)

Thánh Vịnh Tuần II

  1. Lời Chúa

Bài Đọc I: Đnl 4,1-2.6-8

“Các ngươi hãy tuân giữ các giới răn và đem thực hành bằng việc làm”

Bài Đọc II: Gc 1,17-18.21b-22.27

“Anh em hãy thực thi lời đã nghe”

Bài Phúc Âm: Mc 7,1-8a.14-15.21-23

“Các ngươi gác bỏ một bên các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục phàm nhân”

1 Có những người Pha-ri-sêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giê-su. Họ là những người từ Giê-ru-sa-lem đến. 2 Họ thấy vài môn đệ của Người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa. 3 Thật vậy, người Pha-ri-sêu cũng như mọi người Do-thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân: họ không ăn gì, khi chưa rửa tay cẩn thận; 4 thức gì mua ngoài chợ về, cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn; họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng. 5 Vậy, người Pha-ri-sêu và kinh sư hỏi Đức Giê-su: “Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa ?” 6 Người trả lời họ: “Ngôn sứ I-sai-a thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả, khi viết rằng:

            Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng,

            còn lòng chúng thì lại xa Ta.

7          Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích,

            vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân.

8 Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm.” 14 Sau đó, Đức Giê-su lại gọi đám đông tới mà bảo: “Xin mọi người nghe tôi nói đây, và hiểu cho rõ: 15 Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế. 21 Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người, 22 ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. 23 Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế.”

  1. Suy Niệm

Luật Thiên Chúa là bảo vệ con người và giúp con người sống hạnh phúc cả đời này lẫn đời sau. Tuy nhiên, chúng ta giữ luật Chúa mà chỉ giữ theo hình thức chưa phải là đã giữ trọn luật Chúa. Giữ luật vì tinh thần luật, đó mới là cách giữ luật hoàn chỉnh.

Lời Chúa trong sách Đệ Nhị Luật hôm nay, cho chúng ta thấy người Do Thái thật hãnh diện khi được các dân tộc khác khen ngợi, vì không một dân tộc nào diễm phúc được các thần minh ở cùng như Thiên Chúa ở cùng họ khi họ kêu cầu. Tuy nhiên, người Do Thái lại bất trung và phản bội, như chúng ta đã nghe trong bài Tin Mừng Chúa Giêsu đã nặng lời quở trách tội lỗi họ là những kẻ giả hình …Họ giữ luật hoàn toàn vụ hình thức, trong khi đó lại bắt bẻ hạch sách Chúa Giêsu về các hành động của các môn để Người. Chúa đã cho những người Do Thái và cũng như chúng ta một bài học về cách thức giữ luật, đó chính là giữ luật  không phải vì hình thức mà là giữ luật vì tinh thần luật.

 

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đến thế gian để dạy chúng con sống chân thực trước mặt Chúa và mọi người, xin đừng để chúng con ngôn hành bất nhất, nhưng xin Chúa sửa dạy chúng con, uốn nắn chúng con thành môn đệ đích thực của Chúa. Amen

Lm.Dominico Nguyen

Write comment (0 Comments)

Thánh Vịnh Tuần I

  1. Lời Chúa

Bài Đọc I: Gs 24,1-2a.15-17.18b

“Chúng tôi sẽ tôn thờ Chúa, vì chính Người là Thiên Chúa chúng tôi”

Bài Đọc II: Ep 5,21-32

“Mầu nhiệm này thật lớn lao: trong Đức Kitô và trong Hội Thánh”

Bài Phúc Âm: Ga 6,54a. 60-69

“Chúng con sẽ đi đến với ai? Thầy mới có những lời ban sự sống”

54 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, 60 Nghe rồi, nhiều môn đệ của Người liền nói: “Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi?” 61 Nhưng Đức Giê-su tự mình biết được là các môn đệ đang xầm xì về vấn đề ấy, Người bảo các ông: “Điều đó, anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư? 62 Vậy nếu anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao? 63 Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống.

64 Nhưng trong anh em có những kẻ không tin.” Quả thật, ngay từ đầu, Đức Giê-su đã biết những kẻ nào không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người. 65 Người nói tiếp: “Vì thế, Thầy đã bảo anh em: không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho.” 66 Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo Người nữa.

67 Vậy Đức Giê-su hỏi Nhóm Mười Hai: “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?” 68 Ông Si-môn Phê-rô liền đáp: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. 69 Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa.”

  1. Suy Niệm

Lời Chúa trong Bài đọc I và trong Bài Phúc Âm hôm nay tập trung và chủ đề: Chọn phụng thờ Thiên Chúa và đi theo Chúa Kitô. Thời Cựu Ước, trong sa mạc, ông Giosuê và dân Israel đã chọn phụng thờ Thiên Chúa, vì Chúa đã tỏ lòng thương dân và cứu vớt dân ra khỏi cảnh nô lệ. Thời Tân Ước, sau bài giảng về Bánh Hằng Sống thì có nhiều môn đệ của Chúa Giêsu nói rằng: “Lời này chói tai quá! Ai nghe được!”. Bấy giờ có nhiều môn đệ rút lui, không còn theo Chúa Giêsu nữa. Đức Giêsu đặt câu hỏi cho các tông đồ: “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?” Thánh Phêrô thay cho anh em nói lên niềm xác tín của mình nơi Đức Giêsu: “Bỏ Thầy chúng con biết theo ai? Thầy mới có lời ban sự sống đời đời”.

 Sự chọn lựa căn bản này là một điều quan trọng trong cuộc sống của mỗi người chúng ta. Nếu chúng ta có một chọn lựa đúng, thì cho dù cuộc sống có vất vả, nhưng tâm hồn chúng ta sẽ có bình an và hạnh phúc. Ngược lại, chúng ta sẽ phải ân hận suốt đời, nếu quyết định đi theo một chọn lựa sai lầm.

Chúa Giêsu cũng đang hỏi mỗi người chúng ta như xưa Ngài hỏi các tông đồ: “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?” Câu trả lời của chúng ta như thế nào? Hãy trả lời cho Chúa bằng cuộc sống và bằng chính thái độ sống của mình.

Lạy Chúa Giêsu, trong ngày lãnh nhận bí tích Thanh Tẩy, chúng con đã thề hứa trọn đời theo Chúa. Xin giúp chúng con luôn biết theo Chúa trong mọi nghịch cảnh của đời sống Kitô hữu, bằng cách là luôn gắn bó với Chúa, tin tưởng và phó thác tuyệt đối nơi Ngài, để chúng con có thể kiên vững hăng say bước theo Chúa. Amen

Lm.Dominico Nguyen

Write comment (0 Comments)

Thánh Vịnh Tuần IV

  1. Lời Chúa

Bài Đọc I: Cn 9,1-6

“Các ngươi hãy ăn bánh của ta, và hãy uống rược ta đã pha cho các ngươi”

Bài Đọc II: Ep 5,15-20

“Anh em hãy ăn ở khôn ngoan theo thánh ý Chúa”

Bài Phúc Âm: Ga 6,51-58

“Thịt Ta thật là của ăn, và Máu Ta thật là của uống”

51 “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.”

52 Người Do-thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?” 53 Đức Giê-su nói với họ: “Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. 54 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, 55vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. 56 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. 57 Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. 58 Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.”

  1. Suy Niệm

Trong thời Cựu Ước, Kinh Thánh luôn dùng hình ảnh bữa tiệc, nhất là tiệc cưới để nói về sự gặp gỡ Thiên Chúa và con người. Trong thời Tân Ước, Chúa Giêsu cũng nhiều lần dùng hình ảnh tiệc cưới để nói về Nước Trời. Chúa Giêsu không những muốn người ta được no say mà còn được tham dự vào đời sống tâm tình của nhau.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã xác nhận Người chính là lương thực nuôi  dưỡng và bồi bổ tâm linh cho con người. Người Kitô hữu chúng ta tiếp nhận lương thực này qua việc rước Mình Máu Thánh Chúa. Vậy, chúng ta hãy hân hoan đón tiếp Người để được hạnh phúc trường sinh.

 

Lạy Chúa Giêsu, chính Chúa đã mời gọi chúng con đến bàn tiệc tình yêu để được lãnh nhận Mình Máu Thánh Chúa. Xin cho mỗi lần chúng con rước Mình Máu Thánh Chúa, là mỗi lần chúng con đi sâu hơn vào sự hiệp thông với Chúa trong mầu nhiệm vượt qua và đến với anh chị em với cả tình yêu Chúa đã dành cho chúng con. Amen

Lm.Dominico Nguyen

Write comment (0 Comments)

                                                                                     1. Lời Chúa

Bài Đọc I: 1V 19,4-8

“Nhờ sức của nuôi ấy, ông mới đi tới núi của Thiên Chúa”

Bài Đọc II: Ep 4,30-5,2

“Anh em hãy sống trong tình thương, như Đức Kitô đã sống”

Bài Phúc Âm: Ga 6,41-51

“Ta là bánh hằng sống bởi trời mà xuống”

41 Người Do-thái liền xầm xì phản đối, bởi vì Đức Giêsu đã nói: “Tôi là bánh từ trời xuống.” 42 Họ nói: “Ông này chẳng phải là ông Giêsu, con ông Giu-se đó sao? Cha mẹ ông ta, chúng ta đều biết cả, sao bây giờ ông ta lại nói: “Tôi từ trời xuống?” 43 Đức Giêsu bảo họ: “Các ông đừng có xầm xì với nhau! 44 Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy, và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. 45 Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ: Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi. 46 Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có Đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính Đấng ấy đã thấy Chúa Cha. 47 Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. 48 Tôi là bánh trường sinh. 49Tổ tiên các ông đã ăn man-na trong sa mạc, nhưng đã chết. 50 Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. 51 Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.”

  1. Suy Niệm

Phép lạ Chúa Giêsu có thể ban bánh cho dân chúng được ăn no thỏa về phương diện trần thế phải chứng minh rằng Người chính là bánh ban sự sống đời đời. Ở bên Người, chúng ta không được đi tìm cơm bánh vật chất; trái lại chúng ta phải nhận biết Người luôn muốn ban cho chúng ta điều vô cùng to lớn. Điều mà chúng ta đang đi tìm kiếm nơi Đức Giêsu và Người đang muốn ban cho chúng ta, có thể được tóm trong câu này: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ” (Ga 6,35).

Chính Đức Giêsu cũng đã tự ví Ngài là bánh nuôi dân Do Thái mới chính là Giáo Hội, là chúng ta. Thiên Chúa yêu thương chúng ta, nên đã ban Đức Giêsu cho chúng ta. Đức Giêsu đến để đem sự sống cho chúng ta, mà sự sống Đức Giêsu ban cho chúng ta không chỉ như Manna xưa, mà là sự sống vĩnh cửu. Đến với Đức Giêsu, chúng ta sẽ được hạnh phúc muôn đời.

 

Lạy Chúa, Chúng con đã quá hăng say đi tìm kiếm sự sống hiện tại mà đã không biết đi tìm kiếm sự sống vĩnh cử. Xin cho mỗi người chúng con luôn biết đi tìm kiếm sự sống vĩnh cửu đó chính là Đức Giêsu Con một Thiên Chúa. Chính khi chúng con tìm được Ngài thì cuộc đời chúng con mới thực sự được bình an và được hạnh phúc muôn đời với Chúa. Amen

Lm.Dominico Nguyen

Write comment (0 Comments)