Ngày 08 tháng 09 năm 2023

Tại Nhà Nguyện Bondoukou

Elise đã nhập vào Tập viện

của Dòng Chúa Quan Phòng Portieux ở Bờ Biển Ngà. 

 

 

 

BAN TRUYỀN THÔNG