Đời bảo đi tu để làm gì?
Ở nhà trả nghĩa với mẹ cha
Tu rồi ai lo khi mẹ yếu?
Ai chăm bát cháo lúc cha già?

Chúa bảo con tu theo bước Chúa
Chính Chúa sẽ lo việc quê nhà
Xuân hạ thu đông nào héo úa
Tay Chúa chở che vạn phúc lành

Đời bảo tu là tìm nhàn hạ
Suốt ngày bầu bạn với câu kinh
Nào đâu cơm áo,nào vất vả
Áo dòng thanh thoát chẳng phiền lo

Thế mà người tu đi trăm ngã
Phục vụ, cho không hết mọi người
Hy sinh thầm lặng ,dâng tất cả
Để sáng danh Cha giữa lòng đời

Đời bảo tu chi? Có được gì?
Hãy tìm một lối dừng bước đi
Gia đình êm ấm bao hạnh phúc
Tìm xây sự nghiệp, để danh thơm

Chúa bảo con đừng tìm chỗ trọ
Theo Chúa thì đâu chỗ gối đầu
Câu kinh thêm sức cho con đó
Ngày đêm chăm sóc những con chiên

Đời nhìn khác lắm nào kể hết
Chúa muốn con theo chẳng bận lòng
Đời con dâng Chúa xin Ngài dệt
Thành khúc hoan ca kính danh Ngài

Tín trung theo Chúa không quản ngại
Nắng mưa nào nhạt áo chùng thâm
Dù đời dâng hiến thăng trầm mãi
Cùng Đấng Tình Quân chẳng ngại lòng

Anna Anh Đào

Comments powered by CComment