Thánh Giuse là Cha kẻ làm thinh / Cầu cho chúng con.


Thánh Giuse che chở kẻ đăng trình / Cầu…


Thánh Giuse nhiệt tình thương kẻ khó / Cầu…


Thánh Giuse từ bỏ kẻ làm càn / Cầu…


Thánh Giuse sẵn sàng “chơi kẻ dữ” / Cầu…


Thánh Giuse chẳng ưa sự nói hành / Cầu…


Thánh Giuse không đành xa kẻ yếu / Cầu…


Thánh Giuse hay níu kẻ đang chìm / Cầu…


Thánh Giuse đi tìm người đi lạc / Cầu…


Thánh Giuse ưa hát khúc nguyện cầu / Cầu…


Thánh Giuse dẫn đầu khoa khiêm nhượng / Cầu…


Thánh Giuse chỉ hướng đức trọn lành / Cầu…


Thánh Giuse thương kẻ tâm thành phục vụ / Cầu…


Thánh Giuse ấp ủ kẻ góa bụa mồ côi / Cầu…


Thánh Giuse tài bồi ai thiếu thốn / Cầu…


Thánh Giuse nơi chốn kẻ màn trời / Cầu…


Thánh Giuse kêu mời ai thất vọng / Cầu…


Thánh Giuse mau chóng giải muộn phiền / Cầu…


Thánh Giuse chẳng mong tiền cá độ / Cầu…


Thánh Giuse phẫn nộ kẻ bạc tình / Cầu…


Thánh Giuse tôn vinh người công chính / Cầu cho chúng con. Amen !

 

Sơn Ca Linh

Nguồn: http://truongdinhhien.net/

Comments powered by CComment